Obhweemero

Haguhi mukigaambo kye Ekizanaki

Hano uratura okubhona ebhitabhu, ebhigiro bhyo okwiitegeerera no okurora bhyoosi mu kigambo kye Ekizanaki! Bhiriho ebhitabhu kubhaatu bhoosi, amakaamo gano garekodiiwe no okurora eziisineema kasi ebhideo bhino bhikuzomya.

Eraabhe oneng'ana yino okwenda okugarura otoobhoha okutukaamira etwe.

Ozomirye bhukong'u!

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.